Välkommen

Föreningen bildades 2012 i Lund
på initiativ av en forskargrupp vid LTH
och företrädare för murverksbranschen.

Doktorandprojekt

Stora belopp läggs idag ned på omfogning av tegelfasader, inte minst i efterkrigsbeståndet. Enligt en återhållsam uppskattning kan det handla om att 6 miljarder kan komma att läggas på att foga om befintliga tegelfasader. Beslut om omfogning baseras ofta på generella mallar, utan hänsyn till det aktuella behovet. Detta medför onödigt stora utgifter samtidigt som omfogning är ett slitsamt arbete.

Kompetensutveckling och projekt

Föreningens främsta målsättning är att sprida kunskap, öka kompetens och medvetenhet om murat och putsat byggande samt att initiera och finansiera forskningsprojekt inom för murverksbranschen relevanta projekt.

Påverkan

Det är mycket viktigt att kunskaperna om de aktuella byggnadsteknikernas egenskaper utvecklas och sprids i syfte att se till att nybyggnationer, reparationer, underhåll och förändringar på befintliga byggnader görs med hållbara och gedigna metoder.

Kontakt