Doktorandprojekt

Doktorandprojekt – Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader

Stora belopp läggs idag ned på omfogning av tegelfasader, inte minst i efterkrigsbeståndet. Enligt en återhållsam uppskattning kan det handla om att 6 miljarder kan komma att läggas på att foga om befintliga tegelfasader. Beslut om omfogning baseras ofta på generella mallar, utan hänsyn till det aktuella behovet. Detta medför onödigt stora utgifter samtidigt som omfogning är ett slitsamt arbete.

Ett doktorandprojekt kommer att genomföras vid Lunds tekniska högskola för att ge utökad kunskap om när omfogning är rationellt påkallad och utmynna i råd om lämpliga undersökningsmetoder samt val av material och adekvata, hantverksbaserade, arbetsmetoder. Målgrupper för resultaten är mur- och putsentreprenörer, fastighetsägare, projektledare, konstruktörer och byggkonsulter.

Doktorandprojektet finansieras av Sveriges puts- och murentreprenörförening (SPEF) genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Föreningen för tungt, murat och putsat byggande (TMPB).

Projektet startade den 2 september 2019. Som doktorand har anställts Mohammad Kahangi, civilingenjör med masterexamen i konstruktionsteknik från Universitetet i Bologna, Italien samt kandidatexamen från Iran. Kontaktuppgifter samt information om projektets framdrift presenteras på http://www.kstr.lth.se/english/research/concrete-and-masonry-structures/.