Murat byggande – hållbarhet i det långa loppet

Vi har i samarbete med konsultföretaget Tyréns gjort en studie, Översiktlig LCA-metod för klimatjämförelse. Studien visar hur man enkelt i inledande skeden kan ta fram underlag för klimatdeklarationer med stöd av Boverkets klimatdatabas, där man kan hämta generiska värden. Beräkningsstegen redovisas, och man kan använda rapporten som en mall, för egna val av jämförande alternativ.

Resultaten i Tyréns rapport har vi sedan använt för att räkna på ett flerbostadshus. Ett alternativ är den byggnadsteknik som i stort sett valts i en förlaga (inte identisk, vi har gjort en del förenklingar). I ett jämförande alternativ har vi valt murade stommar i kombination med träbjälklag. Beräkningen med kommentarer visas i dokumentet ”Jämförande beräkning klimatavtryck”.


Slutligen har vi tagit fram dokumentet ”Tungt, murat , putsat byggande och hållbarhet” där vi samlar argumenten för tungt, murat och putsat byggande”