Doktorandprojekt

Doktorandprojekt – Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader

Sedan september 2019 har ett doktorandprojekt om rationell omfogning av tegelfasader pågått vid Lunds tekniska högskola. Som doktorand har anställts Mohammad Kahangi, civilingenjör med masterexamen i konstruktionsteknik från Universitetet i Bologna, Italien samt kandidatexamen från Iran.

Doktorandprojektet finansieras av branschorganisationen Mur & Putsföretagen genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Föreningen för tungt, murat och putsat byggande (TMPB).

Doktorandprojektet har nu kommit halvvägs. Under doktorandprojektets första del har vattenupptagning och vattengenomslag i tegelmurverk studerats experimentellt. Viktiga resultat:

  • Vattenupptagning under slagregnsliknande förhållanden beror i huvudsak på teglets förmåga att magasinera vatten.
  • Murfogarnas form – slät eller tryckt – har ingen effekt på vattenupptagningen.
  • Vattengenomslag sker först när murverket börjar bli mättat på vatten, vilket sker förhållandevis sällan, ens i lägen med mycket slagregn.
  • Fynden från doktorandprojektets första del pekar på att farhågorna kring vattengenomslag i tegelmurverk med eroderade fogar kan vara överdrivna.

I doktorandprojektets andra del, kommer bland annat vattengenomslag i murverk med sprickor att studeras. Projektet förväntas kasta ljus över frågor om omfogning, hur behov av åtgärder bedöms, hur omfogning kan genomföras för god fuktsäkerhet och lång livslängd genom rimlig användning av mänskliga samt materiella resurser.