Kompetensutveckling och projekt

Föreningens främsta målsättning är att sprida kunskap, öka kompetens och medvetenhet om murat och putsat byggande samt att initiera och finansiera forskningsprojekt inom för murverksbranschen relevanta projekt. Flera sådana projekt har initierats och genomförts av våra medlemmar under en lång tid tillbaka och nu arbetar vi vidare för att öka denna typ av samarbeten genom olika gemensamma insatser.

Intresset för tungt, murat och putsat byggande har ökat starkt i Sverige och med dessa material kan byggnader med mycket goda energiegenskaper, hög fuktsäkerhetsnivå, god lufttäthet, lång livslängd och låga underhållskostnader uppföras. Kvaliteten på dessa byggnader beror dock helt och hållet på om kompetensen att hantera byggmaterialet och konstruktionerna på rätt sätt finns hos de ansvariga.

URVAL AV TIDIGARE INITIERADE OCH PÅBÖRJADE/GENOMFÖRDA PROJEKT:

Seminarier med mer än 100 deltagare:

 • Göteborg 2013 – i samarbete med SPEF
 • Stockholm 2009, Göteborg och Lund 2008 – i samarbete med LTH

Forsknings- och utvecklingsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola:

 • Energi- och resurseffektiva murade väggar. Praktiskt inriktat projekt som har resulterat i murade väggar med slimmad tjocklek. Insparat utrymme kan användas till mer isolering. Resultaten redovisas i den engelskspråkiga, kostnadsfria rapporten TVBK-3077 ”Energy efficient buildings by use of reinforced masonry walls, ISBN 978-91-87933-19-0 (pdf)
 • Kompendiet ”Murverkskonstruktion” (2020), fritt nedladdningsbart från ”Publikationer” eller från nätet, ISBN 978-91-7895-722-4 (pdf)
 • Uppgradering av den befintliga bebyggelsens energiprestanda med inriktning på klimatskalet i rekordårens flerbostadshus (2013-2016)
 • Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus byggda 1950-1975. Inriktning på beständighet hos tegelfasader med korroderande armering, riskbedömningsmetoder, reparation (2012-2015)
 • Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem (2009-2012)
 • Modernismens tegelfasader

Inriktning på historia och reparation.

 • Doktorandprojektet ”Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader”. Projektet pågår vid Lunds Tekniska högskola under perioden 2019 – 2024. Projektets fokus ligger på: eroderade murfogars inverkan på vattenupptagning och vatteninträngning från slagregn; utvärdering av omfogningsmetoder och materialval för god långsiktig funktion och hållbarhet
 • Handboken ”Utformning av murverkskonstruktioner enligt Euro-kod 6” behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN1996: Eurokod 6 (2016)
 • Moderna tegeldetaljer – med teglets materialitet som utgångs-punkt. Inriktning på korrekt byggnadsteknik med gestaltningsmässiga kvalitéer (2008-2009)
 • Reparation av murade fasader med korrosionsskador. Praktiskt inriktat projekt som resulterade i en handbok med råd till projektörer, beställare och entreprenörer (2004-2007)
 • Undvik misstag i murat och putsat byggande, två utgåvor. Vanligt förekommande misstag beskrivs på ett kortfattat och lättillgängligt sätt i en handbok. Råd ges för att utforma konstruktioner rätt från början. Senaste utgåvan kom 2016. Fritt nedladdningsbart från ”Publikationer